เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “ข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ โปรเพชรฟีฟาย.com (“ผู้ให้บริการเว็บไซต์”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา”) และคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”). ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ โปรเพชรฟีฟาย.com และผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของคุณ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”)

ข้อกำหนดด้านอายุ

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้และโดยการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณรับรองและรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

การสำรองข้อมูล

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียเนื้อหาใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณอย่างเหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมา ในบางโอกาสและในบางสถานการณ์โดยไม่มีภาระผูกพันโดยเด็ดขาด เราอาจสามารถกู้คืนข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณที่ถูกลบ ณ วันที่และเวลาที่เราอาจได้สำรองข้อมูลไว้สำหรับของเราเอง วัตถุประสงค์ เราไม่รับประกันว่าข้อมูลที่คุณต้องการจะพร้อมใช้งาน

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

แม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ แต่เราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ สมาคม การสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใดๆ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของตน เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้เว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงค์จากเว็บไซต์นี้อย่างรอบคอบ การเชื่อมโยงของคุณไปยังหน้านอกไซต์อื่น ๆ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การโฆษณา
ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ คุณอาจติดต่อหรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่แสดงสินค้าหรือบริการของตนผ่านทางเว็บไซต์ กิจกรรมดังกล่าว และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกันหรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการระหว่างคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เราจะไม่มีความรับผิด ภาระผูกพัน หรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการติดต่อสื่อสาร การซื้อ หรือโปรโมชั่นระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อห้ามใช้

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา: (a) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (c) ละเมิดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใดๆ ระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือของรัฐ (d) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น; (จ) ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ; (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต; (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม, ฟิชชิ่ง, ฟาร์ม, ข้ออ้าง, แมงมุม, คลานหรือขูด; (j) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ สำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับ (a): ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ ลงโทษ ครอบคลุม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร รายได้ การขาย ค่าความนิยม การใช้งานหรือเนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีความรับผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา การละเมิด การรับประกัน การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น แม้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรืออาจคาดการณ์ความเสียหายดังกล่าวได้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของผู้ดำเนินการเว็บไซต์และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจำกัดจำนวนเงินที่มากกว่าหนึ่งดอลลาร์หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จ่ายจริงเป็นเงินสด โดยคุณต่อผู้ดำเนินการเว็บไซต์ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้าก่อนเหตุการณ์หรือเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นยังมีผลบังคับใช้ หากการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยให้คุณอย่างเต็มที่สำหรับความสูญเสียหรือความล้มเหลวในจุดประสงค์ที่สำคัญ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้ดำเนินการเว็บไซต์และบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนจากและต่อความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม ข้อกล่าวหา การอ้างสิทธิ์ การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่อ้างว่าเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของคุณ หรือการจงใจประพฤติมิชอบในส่วนของคุณ

 

ความแตกแยก

สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจใช้บังคับและมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดขอบเขตที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ทำให้ข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ หากบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล ถือเป็นเจตนาของคู่สัญญาที่ข้อกำหนดที่เหลือหรือบางส่วนจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ สาระสำคัญของที่นี้ และข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

การระงับข้อพิพาท

การก่อตัว การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่มีสาระสำคัญและขั้นตอนของกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องความขัดแย้งหรือการเลือกใช้กฎหมาย และในขอบเขตที่บังคับใช้ กฎหมายของ สวิตเซอร์แลนด์. เขตอำนาจศาลและสถานที่เฉพาะสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้คือศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าว คุณสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการเมื่อใดก็ได้ โดยมีผลเมื่อโพสต์ข้อตกลงฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ เมื่อเราทำ เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงที่ด้านล่างของหน้านี้ การใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือว่าคุณยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่นี่